Full Commitment Bike Routes of San Diego 

 San Diego - Balboa Park 
El Prado & Plaza de Panama 


 468 San Diego Bay. 31 mi, 555 ft el, 18 ft/mi
 848 Tour of San Diego. 30 miles, 1250 ft el, 42 ft/mi

Full Commitment Real Estate